من یک طراحم ، زهیر عابدی ، 01

من یک طراحم.

شغل من را کمی بیشتر درک کنید!…